Tanec není to, co děláme, ale to, co jsme.

Přihláška

Domů​​​​​​​  /    Přihláška

Přijď mezi nás!

Neděláme rozdíly! Všichni mají možnost patřit mezi nás.

Naučíme tančit každého, komu se tanec líbí, chtěl by se mu věnovat a naplňovat jeho sny, ať už profesionálně, na soutěžích nebo jen tak pro zábavu, odreagování a zapomenutí každodenních strastí.​​​​​​​

Přihláška

Číslo účtu pro platby:

107-8870280217/0100

Variabilní symbol:

Datum narození tanečníka (dd.mm.rrrr)

Popis pro příjemce platby:

"jméno tanečníka"

Podmínky

I. Úvodní ustanovení

Podpisem přihlášky do taneční skupiny LDance přihlašovaná osoba (dále jen "tanečník") podává spolku TS LDance, z. s, IČ: 05461189, se sídlem náměstí Sigmunda Freuda 23, Příbor, tel. 734 380 652 (který je druhou smluvní stranou - dále též jen "zřizovatel taneční skupiny"), návrh na uzavření smlouvy o účasti v taneční skupině LDance. Zřizovatel taneční skupiny je oprávněna jakoukoli přihlášku a tedy i účast tanečníka v taneční skupině LDance odmítnout; na účast v taneční skupině LDance není právní nárok. Přijetím tanečníka do taneční skupiny LDance dochází k uzavření smlouvy o účasti tanečníka v taneční skupině LDance a tanečník se zavazuje dodržovat tyto smluvní podmínky. Smlouva se vždy uzavírá na dobu určitou, a to na dobu příslušného školního roku (od září do června).


Tanečník bere na vědomí, že přijetím do taneční skupiny LDance nevzniká členství v TS LDance, z.s. který je samostatnou právnickou osobou a v případě, že je v těchto smluvních podmínkách hovořeno o členství v taneční skupině LDance, není tím myšleno členství ve výše uvedeném spolku.


Tanečník vstupuje do taneční skupiny LDance s tím, že tak bude na dobu celého školního roku a bere na vědomí, že jeho předčasný odchod z taneční skupiny LDance může být spojen s nepříznivými následky pro ostatní členy taneční skupiny LDance, jakož i trenéry či vedoucí taneční skupiny.


Vedoucí taneční skupiny je Dagmar Leinveberová, této jediné přísluší právo užívat označení LDance a tato jediná je oprávněna povolovat třetím osobám užívání tohoto označení.


Dagmar Leinveberová vede, organizuje a řídí a taneční skupinu LDance, tanečník je povinen se při své činnosti v taneční skupině řídit jejími pokyny, případně pokyny jí pověřených osob – zejména trenérů. To platí i v případě cest taneční skupiny LDance (resp. jejich členů) na vystoupení, tréninky, workshopy, soustředění, dále při pobytech apod.


II. Činnost taneční skupiny LDance

Základní činností taneční skupiny LDance je provádění tréninků (jakož i workshopů a soustředění), dále účast na tanečních vystoupeních a tanečních soutěžích. Aby byly tréninky co nejefektivnější, je zapotřebí, aby se na ně tanečník pravidelně a včasně dostavoval. Tanečník bere na vědomí, že účast v taneční skupině LDance je záležitostí kolektivní, přičemž např. jednotlivé taneční sestavy zpravidla mívají přesný počet tanečníků, každý tanečník může mít v rámci celku nezastupitelnou a jedinečnou úlohu a jeho neúčast na tréninku, vystoupení či soutěži, je může podstatně ztížit či dokonce zcela zmařit. Je proto důležité, aby tanečník chodil na tréninky (jakož i na vystoupení a soutěže) pravidelně a včas, aby s maximálním možným předstihem hlásil svou neúčast a aby tato neúčast byla odůvodněna jen opravdu vážnými a naléhavými důvody.


Tanečník dále bere na vědomí, že pro úspěšné zvládnutí tréninku a dále pro úspěch tanečního vystoupení, ale především pro úspěch v tanečních soutěžích, jichž se tanečník účastní, je zapotřebí, aby tanečník byl v dobré fyzické kondici, ale také aby měl patřičnou vizáž a fyzický vzhled; stejně tak je zapotřebí, aby splňoval další požadavky, které jsou diváky či porotou hodnoceny (např. oděv, obuv, účes apod.).


Vedoucí taneční skupiny, případně trenér podle své úvahy provádí zařazení jednotlivých členů taneční skupiny LDance do tanečních sestav, a to zejména podle kritérií směřujících pro úspěšnost taneční sestavy na vystoupení či soutěži (např. docházka, spolehlivost, schopnost nacvičit choreografii, vizáž, fyzická kondice apod.). Tanečník bere na vědomí, že nemusí být do taneční sestavy zařazen.


Tréninky budou konány v tanečním sále KD Leoše Janáčka v Havířově, Dlouhá třída 1593/46 a v KD Příbor, Lidická 560, případně na jiném místě předem určeném vedoucím skupiny či trenérem. Tréninky budou konány v pravidelných časech, 2x až 3x týdně vždy v odpoledních či večerních hodinách, budou však konány také tréninky mimořádné či náhradní, a to zejména před soutěžemi či vystoupeními, které se mohou konat i o víkendech či v dopoledních hodinách v pracovních dnech. Těchto tréninků je tanečník povinen se účastnit.


Rozvrhy tréninků budou uveřejněny na webových stránkách www.ldance.cz před začátkem školního roku.


Tanečník bere na vědomí, že je dán předpoklad, že se během školního roku bude účastnit 10 tanečních vystoupení a soutěží, které probíhají převážně v dobu od pátku do neděle, a to v rámci celé České republiky, případně i v zahraničí. Tanečník bude o termínech vystoupení a soutěží vyrozumíván nejméně s jednoměsíčním předstihem.


Neúčast na taneční soutěži či vystoupení je nutno avizovat nejméně dva týdny dopředu.


Tanečník bere na vědomí, že svou (zejména včasně neomluvenou) neúčastí na vystoupeních či soutěžích může způsobit škodu či nemajetkovou újmu ostatním členům taneční skupiny LDance, trenérům či vedoucí skupiny, a to především pokud by tím vzniklo zmaření jejich účasti v soutěži či na vystoupení, se kterými by bylo spojeno nějaké finanční plnění (např. propadnutí startovného, marné vynaložení nákladů na cestu, nocležné, úhrada sankcí objednatelům tanečního vystoupení apod.).


III. Organizační záležitosti

Sraz členů taneční skupiny je vždy 15 minut před zahájením taneční výuky. Trenér nezodpovídá za tanečníky před a po skončení tréninku či konané akce. Tréninky probíhají podle rozvrhu vyhlášeného na začátku školního roku, tedy v září. Není-li předem stanoveno jinak, konání tréninků odpadá tehdy, pokud na ně připadají termíny školních prázdnin, státních svátků a předem vyhlášených událostí, o kterých bude tanečník předem obeznámen. Do tělocvičny má tanečník povolený vstup pouze ve vhodné taneční a čisté obuvi a vhodném tréninkovém oblečení (které předcházejí případnému úrazu). Rodičům a cizím osobám je vstup na trénink povolen pouze po dohodě s trenérem (zejména z důvodu rušení soustředěnosti tanečníků).


Tanečník bere na vědomí, že tělocvična, jakož i přilehlá šatna, nejsou uzpůsobeny k přechovávání cenností. Tanečník a Dagmar Leinveberová se tímto dohodli, že vedoucí taneční skupiny ani trenéři neodpovídají ani neručí za ztráty cenností či věcí tanečníků během tréninků, vystoupení či soutěží, pokud je nepřijali do úschovy.IV. Náklady na účast v taneční skupině

Tanečník je povinen nejpozději do 20.9. uhradit v plné výši kurzovné, které na školní rok činí viz kurzovné jednotlivých kategorií. Byť i jen částečné neuhrazení kurzovného je důvodem k ukončení členství tanečníka v taneční skupině LDance.


Kurzovné se hradí hotově oproti příjmovému pokladnímu dokladu, nebo bezhotovostně na účet č. 107-8870280217/0100. Při bezhotovostní platbě se jako variabilní symbol uvede datum narození tanečníka ve formě rrrrmmdd (např. tanečník je narozen 15.06.2003, var. symbol je 20030615) a dále se v popisu platby uvede jméno a příjmení tanečníka.


Tanečník bere na vědomí, že se z kurzovného hradí zejména nájmy tělocvičny, odměny trenérů, členské poplatky ve sdruženích či asociacích, jakož i jiné platby, které je mnohdy nutno paušálně hradit předem. V případě, že dojde k předčasnému ukončení členství tanečníka v taneční skupině LDance z jakéhokoli důvodu stojícího na straně tanečníka (neochota být dále členem taneční skupiny, nemoc, stěhování, rodinné důvody aj.), nemá tanečník zcela ani z části nárok na vrácení kurzovného.


Tanečník má nárok na vrácení kurzovného nebo jeho poměrné části pouze v případě, že došlo k ukončení jeho členství v taneční skupině z důvodů nestojících na jeho straně (např. z provozních důvodů, změny místa nebo času konání pravidelných tréninků); sem nespadají případy, kdy dojde k vyloučení tanečníka z taneční skupiny LDance pro porušení jeho povinností.


Tanečník dále bere na vědomí, že účast v taneční skupině je spojena s finančními výdaji, které mohou dosáhnout až částky 10.000 Kč ročně, kdy se jedná zejména o platby cestovného na vystoupení či soutěže, nocležného, startovného, stravného, náklady na ušití sportovního oděvu, resp. kostýmu, jakož i další výdaje. Tanečník se tyto výdaje zavazuje hradit.


V. Ukončení členství tanečníka

Tanečník je oprávněn kdykoli a s okamžitými účinky (vypovězení smlouvy bez výpovědní doby), případně k určitému datu i bez udání důvodů ukončit své členství v taneční skupině LDance.


Členství tanečníka v taneční skupině LDance může ukončit s okamžitými účinky (případně s k určitému datu) také vedoucí taneční skupiny, a to i bez udání důvodů; v takovém případě má však tanečník nárok na vrácení poměrné části kurzovného.


Členství tanečníka v taneční skupině LDance může být vedoucí taneční skupiny dále okamžitě ukončeno v případě, že tanečník závažně poruší (i z nedbalosti) své povinnosti, případně že tanečník své povinnosti poruší (i z nedbalosti) opakovaně (2x a více) méně závažně. Za závažné porušení povinností se rozumí zejména

- zmaření či podstatné ztížení tréninku, vystoupení či soutěže (tj. jednání, pro které nebylo možné taneční skupině LDance uskutečnit trénink, zúčastnit se vystoupení či soutěže, případně pro které tyto bylo možné konat jen s velkými obtížemi),

- neomluvená nebo pozdě omluvená absence na soutěži, či vystoupení nebo na tréninku konaném krátce

před soutěží či vystoupením,

- nezaplacení výloh spojených s účastí na soutěži či na vystoupení,

- nezaplacení výloh spojených s ušitím objednaného sportovního dresu či kostýmu,

­- nesportovní či neetické chování tanečníka zejména narušující přátelské fungování taneční skupiny LDance,

­- jednání vedoucí k diskvalifikaci taneční skupiny LDance v soutěži.


V případě, že tanečník sám ukončí své členství v taneční skupině LDance, případně je jeho členství ukončeno vedoucí taneční skupiny pro jeho porušení povinnosti, ztrácí nárok na vrácení kurzovného (či jeho poměrné části) a dále je v takovém případě povinen uhradit ostatním členům taneční skupiny LDance, trenérům či vedoucí taneční skupiny škody, případně i nemajetkové újmy, které jim tímto vznikly (např. pokud by v důsledku odchodu tanečníka došlo k takovému poklesu členů taneční skupiny či taneční sestavy, že by bylo nutno ukončit jejich činnost, pokud tak učiní krátce před konáním soutěže či vystoupení, v důsledku čehož dojde k jejich zmaření či podstatnému ztížení, nebo pokud v důsledku toho nedojde k poskytnutí zamýšlených či přislíbených dotací, sponzorských darů apod.).


Aby nedošlo ke zbytečným negativním následkům, doporučuje se, aby tanečník, který zamýšlí své členství v taneční skupině ukončit, učinil tak až po předchozí dohodě s vedoucí taneční skupiny a v dobu, kdy to nenaruší chod taneční skupiny LDance.


VI. Další ujednání

Tanečník bere na vědomí, že nedílnou součástí obchodních podmínek jsou také informace o zpracování osobních údajů, jenž jsou obsaženy v samostatném dokumentu.


Tanečník bere na vědomí, že má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v případě sporu s T.S. LDance právo předložit spor k mimosoudnímu řešení k České obchodní inspekci (www.coi.cz).


Tanečník prohlašuje, že si tyto smluvní podmínky před uzavřením smlouvy (a vstoupením do taneční skupiny LDance) důkladně a s dostatečným předstihem prostudoval, že jejich jednotlivým ustanovením, jakož i celku dobře porozuměl a že se tyto zavazuje dodržovat.